Obec Milenov mikroregion Podlesí

Poskytování informací, příjem podání

1. Důvod a způsob založení

Obec Milenov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Organizační struktura obecního úřadu

3. Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně a to i prostřednictvím sítě ńebo služby elektronických komunikací.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává. Fyzická osoba uvede jméno, příumení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, li-ší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, IČ, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy jejího sídla. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektriónické podatelny Obecního úřadu Milenov. U žádostí podaných elektronicky musíbýt rovněž uvedena příslušná identifikace žadatele, v písemné žádosti podpis.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují pracovníci obecního úřadu, starosta nebo místostarosta.

4. Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

5. Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • krajský úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

6. Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2,50 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

15,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

 

7. Přehled nejdůležitějších předpisů

 

8. Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4

Licence nebyly poskytnuty

 

9. Formuláře

 

10. Výroční zpráva o poskytování informací

 

11. Databáze poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informací ohledně úplného názvu orgánu územní samosprávy, PSČ a názvy s adresou místně příslušných orgánů ve vztahu k našemu orgánu územní samosprávy.

Poskytnutá informace:

- obec Milenov poskytla informace včetně adres místně příslušných orgánů

Informaci zpracovala: 18.12.2012 Milada Vašíčková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informací o zpracovaném investičním plánu obce na rok 2013, resp. seznam stavebních projektů v členění název projektu, stručný popis projektu, rozpočet v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Poskytnutá informace :

- obec Milenov nemá zpracovaný investiční plán obce ani seznam stavebních projektů. Byly zaslány iformace o připravované stavbě pergoly, herní sestavy, opravy místní komunikace. Podle finančních možností uvažujeme o opravě místního rozhlasu, rekontrukci veřejného osvětlení a zateplění budovy obecního úřadu.

Informaci zpracovala : 4.2.2013 Milada Vašíčková

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Předmět žádosti :

Žádost o poskytnutí informace, zda jsou v naší obci vyčleněny nástěnky nebo jiné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.

Žadatel : česká pirátská strana

Poskytnutá informace :

- plákáty je možné vylepovat na plakátovací plochy u autobusových zastávek, u prodejny Jednota a naproti budovy Obecního úřadu. Pro vylepování nejsou stanovena žádná pravidla.

Informaci zpracovala : 18.10.2013  Milada Vašíčková

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět žádosti :

Žádost o poskytnutí informací  o aktuálním jmenném složení zastupitelstva obce Milenov vč. politického zaměření.

Žadatel : ARBOR servis, s.r.o.

Poskytnutá informace :

- žadateli byl zaslán jmenný seznam členů zastupitelstva s uvedením začlenění v zastupitestvu vč. politického zaměření :

Milada Vašíčková, starostka, KSČM

Jan Heger, místostarosta, KSČM

Eva Hegerová, předseda finančního výboru, KSČM

ing. Zdenka Šafránková, předseda kontrolního výboru, SPOZ

Mgr. Elsnicová Eliška, předseda kulturní komise, KSČM

Anna Hašová, SPOZ

Anna Pacáková, SPOZ

Milan Rýpar, KSČM

Šrom Zdeněk, SPOZ

Informaci zpracovala : 12.12.2013   Milada Vašíčková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informací o zpracovaném investičním plánu obce na rok 2014, resp. seznam stavebních projektů v členění název projektu, stručný popis projektu, rozpočet v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Poskytnutá informace :

- obec Milenov nemá zpracovaný investiční plán obce ani seznam stavebních projektů. Byly zaslány iformace o připravované  opravě místních komunikací. Podle výsledku podaných žádostí o dotaci plánujeme provést akci "Snížení energetické náročnosti obecního úřadu v obci Milenov".

Informaci zpracovala : 16.1.2014  Milada Vašíčková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět žádosti :

Žádost o poskytnutí informace o problémy s holuby, špačky, kormorány a činými škodlivými ptáky v obci Milenov.

Žadatel : Kross, s.r.o., IČO 60473274, Václav Kříž

Poskytnutá informace :

Obec Milenov nemá problémy se žádnými škodlivými ptáky, nepoužívá žádné plašiče a nespokytuje dotace na obranu proti škodlivým ptákům.

Informaci zpracovala : 24.8.2017  Milada Vašíčková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět žádosti :

Poskytnutí seznamu právnických osob, které mají vůči obci dluh, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů.

Poskytnutá informace :

Vůču obci Milenov mají dluh po datu splatnosti déle 300 dnů tyto právnické osoby :

  • Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost
  • Enwox ENERGY s.r.o.

Informaci zpracovala : 18.7.2018 Milada Vašíčková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět žádosti :

Žádost o poskytnutí informace o podání nabídky společností  Domistav HK s.r.o., IČO 26007177 nebo DOMISTAV HK s.r.o., IČO 26007177

Poskytnutá informace :

Sdělujeme, že společnosti Domistav HK s.r.o., IČO 26007177 nebo DOMISTA HK s.r.o., IČO 26007177 nebyla podána žádaná nabídka ve smyslu veřejných zakázek.

Informaci zpracovala : 19.8.2019 Milada Vašíčková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fulltextové vyhledávání

25. 5. Viola

Zítra: Filip

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Návštěvnost stránek

214316